ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ρύθμιση οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής σύμφωνα με το νόμο N4495/17 «ΤΜΗΜΑ Δ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ».


Επειδή η ρύθμιση αυθαιρέτων ΔΕΝ είναι μια απλή διοικητική διαδικασία και απαιτεί τεχνικές και νομικές ενέργειες που θα επηρεάσουν μόνιμα την μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου σας, η επιλογή του γραφείου - μηχανικού είναι εξαιρετικά σημαντική και καθοριστική.

Σύμφωνα με το Ν4495/17, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

powered by Atticom